Downloads

Trước khi tải phần mềm Maihoa Reader, bạn hãy đọc License, bạn chỉ được phép download nếu chấp nhận License, nếu không hãy thoát khỏi mục này. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Để chạy Maihoa Reader for Windows Smartphone bạn dùng ActiveSync để copy mhreader.exe vào \Storage\Windows\Start Menu\Accessories trên Smarphone. Sau đó nhấn Start trên Smartphone, chọn Accessories, chọn mhreader.


Windows
Maihoa Reader for Windows 0.3.9.5 (85kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 5213 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 5213 lần.
Tổng số lần được tải là 5213 lần.

Windows Mobile Pocket PC (ARM)
Maihoa Reader for PPC 0.3.9.5 (90kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 3968 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 3968 lần.
Tổng số lần được tải là 3968 lần.

Windows Mobile Smartphone (ARM)
Maihoa Reader for SP 0.3.9.5 (71kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 976 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 976 lần.
Tổng số lần được tải là 976 lần.

Linux PC (X Window, x86)
Maihoa Reader for Linux PC 0.3.9.5 (108kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 3474 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 3474 lần.
Tổng số lần được tải là 3632 lần.