Downloads

Trước khi tải phần mềm Maihoa Reader, bạn hãy đọc License, bạn chỉ được phép download nếu chấp nhận License, nếu không hãy thoát khỏi mục này. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Để chạy Maihoa Reader for Windows Smartphone bạn dùng ActiveSync để copy mhreader.exe vào \Storage\Windows\Start Menu\Accessories trên Smarphone. Sau đó nhấn Start trên Smartphone, chọn Accessories, chọn mhreader.


Windows
Maihoa Reader for Windows 0.3.9.5 (85kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 5235 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 5235 lần.
Tổng số lần được tải là 5235 lần.

Windows Mobile Pocket PC (ARM)
Maihoa Reader for PPC 0.3.9.5 (90kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 3973 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 3973 lần.
Tổng số lần được tải là 3973 lần.

Windows Mobile Smartphone (ARM)
Maihoa Reader for SP 0.3.9.5 (71kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 982 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 982 lần.
Tổng số lần được tải là 982 lần.

Linux PC (X Window, x86)
Maihoa Reader for Linux PC 0.3.9.5 (108kb) [download]

Phiên bản này đã được tải 3485 lần.
Phiên bản 0.3.9.5 được tải nhiều nhất với 3485 lần.
Tổng số lần được tải là 3643 lần.